Algemene voorwaarden

Deze Algemene Voorwaarden bepalen de contractmodaliteiten van de toegang tot deze site en het gebruik van de diensten die worden aangeboden door Adec Bouwchemie BV. waarvan de maatschappelijke zetel zich bevindt in de Zeeschipstraat 199 – 9032 Wondelgem (Gent).

 

Deze algemene voorwaarden en het privacy beleid is van toepassing op de diensten van Adec. U dient zich ervan bewust te zijn dat Adec niet verantwoordelijk is voor het beleid van andere sites en bronnen. Door gebruik te maken van deze website geeft u aan het privacy beleid te accepteren.

Deze algemene voorwaarden is geldig voor onze alle vloersoorten die te vinden zijn op onze webpagina.

 

 

1. Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Adec Bouwchemie BV

 

1. Toepassing Algemene Voorwaarden

a. Deze voorwaarden gelden tussen Adec bouwchemie als leverancier en elke afnemer, natuurlijke of rechtspersoon.

b. Deze voorwaarden gelden eerst nadat zij door een der partijen van toepassing zijn op een offerte of een overeenkomst voor de levering en applicatie van een Adec bouwchemie gietvloer. Indien deze voorwaarden op een overeenkomst van toepassing zijn gelden zij eveneens voor alle uit de overeenkomst voortvloeiende overeenkomsten.

c. De algemene voorwaarden gelden behoudens voor zover de andere partij tijdig schriftelijk afwijkingen aan de andere partij ter kennis heeft gebracht. 

d. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden of aanvullingen daarop zijn slechts geldig voor zover deze schriftelijk zijn overeengekomen. 

 

2. Offerte 

a. De gedagtekende offerte en de daarin opgegeven prijzen zijn bindend gedurende 3 weken. 

b. De prijsopgave in de offertes is gebaseerd op de aanname dat de ruimtes en de ondergronden, waarop of waaraan Adec bouwchemie haar producten aanbrengt. De prijsopgave in de offerte is exclusief het aanbrengen van eventuele bijzondere voorzieningen.

 

3. Annulering 

a. Annulering van de overeenkomst door de afnemer kan kosteloos binnen 24 uur na de datum van het versturen van de opdrachtbevestiging. 

b. Bij annulering na de periode brengt Adec bouwchemie 50% van de in de opdracht opgenomen prijs aan de afnemer in rekening. 

c. Bij annulering binnen 6 weken voor de overeengekomen datum van het begin van de werkzaamheden brengt Adec bouwchemie 75% van de overeengekomen prijs in rekening. 

 

4. Overeenkomsten 

a. Een overeenkomst met Adec bouwchemie komt eerst tot stand nadat Adec bouwchemie de opdracht schriftelijk heeft aanvaard c.q. bevestigd. 

b. Wijzigingen in de overeenkomst c.q. aanvullende afspraken zijn eerst bindend voor Adec bouwchemie wanneer deze schriftelijk door Adec bouwchemie zijn aanvaard.

 

5. Verplichtingen van de afnemer 

Bij de uitvoering van de overeenkomst verplicht de afnemer zich om:

a. De ruimte waar de vloer wordt geplaatst ontruimd, schoon en stofvrij gereed te houden.

b. Bij eventuele wijzigingen in de planning deze in een zo vroeg mogelijk stadium aan Adec bouwchemie op te geven. Wijzigingen die later dan zes weken voor aanvang van de applicatie worden doorgegeven zijn in beginsel te laat. Deze wijzigingen kunnen tot gevolg hebben dat de datum van applicatie dient te worden uitgesteld en dat de afnemer Adec bouwchemie schadeloos dient te stellen voor kosten van capaciteitsverlies. Iedere vertraging onafhankelijk van onze wil, zal in regie verrekend worden.

c. De ruimte waar de werkzaamheden worden uitgevoerd tochtvrij aan te leveren. 

d. Ervoor zorg te dragen dat de dekvloeren droog zijn bij de aanvang van de werkzaamheden.Tevens dient de afnemer te garanderen dat in de twee weken voorafgaande aan de werkzaamheden de dekvloer niet meer in aanraking met water of ander vocht is geweest.Het beton moet droog zijn in massa, vrij van alle stof cement sluier en moet minimum 30 dagen geplaatst zijn.Het beton of chape dient voorzien te zijn van de nodige helling en afvoerputjes.Wij zijn niet verantwoordelijk voor eventuele plasvormig tengevolge van slecht opgegoten beton. 

e. Ervoor zorg te dragen dat gedurende een periode van 24 uur voorafgaand aan de vloerwerkzaamheden en minimaal 48 uur na het aanbrengen van de vloer de temperatuur in de ruimte niet onder de 18 graden komt en de relatieve vochtigheid niet boven de 80%. 

f. Dat na voltooiing van de werkzaamheden de vloer gedurende 48 uur niet wordt betreden noch dat de gelegde vloer op andere wijze in aanraking komt met vaste en vloeibare stoffen of gas. 

g. Om bij uitvoering van de werkzaamheden in de open lucht te voorzien in een overkapping op kosten van de afnemer, vooraf goed te keuren door Adec bouwchemie.

h. Er dienen minsten twee stopcontacten aanwezig te zijn waarvan één stopcontact voorzien is van 220 Volt, 12 Ampère monofase met aarding, en één stopcontact van 380 Volt, 32 Ampère, 3 fasen met aarding en nulgeleider. Wanneer deze nutsvoorzieningen niet of niet gratis aanwezig zijn op de werf zal de kostprijs voor de huur en het verbruik van alle benodigde machines en/of materiaal worden aangerekend aan de opdrachtgever,alsmede verlichting van bovenaf (dus geen bouwlampen) en verwarming gedurende de werkzaamheden te zorgen.

i. Te zorgen dat Adec bouwchemie de werkzaamheden ongestoord kan uitvoeren, zonder dat andere bedrijven in dezelfde periode in dezelfde ruimtes werkzaam zijn.

j. Om te zorgen voor de onbelemmerde toegang tot de plaats waar de vloerwerkzaamheden dienen plaats te vinden onder meer voor aanvoering van de voor uitvoering van het werk benodigde materialenen materieel. Daartoe dient de locatie per vrachtwagen bereikbaar te zijn.

k. Bij niet-nakoming van de hiervoor vermelde verplichtingen is de afnemer gehouden de schade die Adec bouwchemie lijdt, onder meer tengevolge van stagnatie, andersoortig tijdsverlies, te maken extra kosten, c.a. te vergoeden

l. Wordt de vloer niet zoals bovenstaand (K.) omschreven opgeleverd, dan draagt de afnemer het risico van eventuele gebreken aan de vloer.

m. Nadat we de vloer hebben geplaatst kunnen er kleine insecten (vliegende insecten & kruipende insecten) of dergelijke op de vloer zich nestelen. Dit kan altijd gebeuren daar is Adec bouwchemie niet verantwoordelijk voor.

 

6. Bijzondere verplichtingen van de afnemer m.b.t. ondergronden

De afnemer draagt zorg voor :

a. Bij cementgebonden ondergronden : 

1. dat de vloer minimaal 1,5 week per cm. vloerdikte is verouderd. Na deze periode dient het vochtpercentage en de ondergond bij beton niet hoger te liggen dan 4%, bij zandcement niet hoger dan 2,5%. Controle vindt vooraf door Adec bouwchemie met een vochtmeter plaats. Deze meting kan slechts dienen ter extra controle en biedt daarom geen garantie tegen restvocht en eventueel daaruit voortvloeiende vochtwerking.

2. een droge, vlakke strakke ondergrond voor aanvang van de werkzaamheden. De vloer mag niet nagepoederd zijn met cement en op de vloer mag geen lijmlaag voorkomen.

3. zandcement afwerklagen die hechtend zijn en voldoende dicht te zijn aangebracht.

4. het eventueel aanbrengen van afschotten in de ondergrond. bijvoorbeeld bij natte cellen.

5. het niet aanwezig zijn van gietgallen, omegagaatjes, grondnesten, bekistingnaden en dergelijke.

6. de aanwezigheid van de benodigde dilatatie en/of schijnvoegen in de ondergrond. Als er in een ruimte geen dilitatie of schijvoegen aanwezig is in een bepaalde ruimte, maar deze hadden er wel moeten zijn volgens de daarvoor geldende Belgische normen, gaat Adec bouwchemie ervanuit dat de opdrachtgever dat bewust zo heeft gedaan. Als er wel schijjnvoegen en of diliaties zijn aangebracht dan zal Adec bouwchemie vloer deze te respecteren. Tenzij anders afgesproken tussen Adec bouwchemie en haar opdrachtgever.

7. de ondergrond dient waterdicht te zijn om dampspanning onder de kunststofafwerklagen te voorkomen. Zonodig dient waterdicht folie onder het beton te zijn aangebracht.

 

b. Bij anhydriet gebonden ondergronden: 

1. veroudering van minimaal 1,5 week per cm. vloerdikte. Na deze verouderingsperiode dient het vochtpercentage en de ondergrond niet hoger te zijn dan 0,5%. Controle vindt vooraf door Adec bouwchemie met een vochtmeter plaats. Deze meting kan slechts dienen ter extra controle en biedt daarom geen garantie tegen restvocht en eventueel daaruit voortvloeiende vochtwerking. 

2. de oplevering van een schione vloer die vlak en strak is afgewerkt. Napoedering met cement is niet toegestaan. Er mag geen lijmlaag op de vloer aanwezig zijn. 

3. het niet voorkomen van gietgallen, stortgaatjes, omegagaatjes, grondnesten, bekistingnaden en dergelijks. 

4. de aanwezigheid van de benodigde dilatatie en/of schijnvoegen in de ondergrond. Als er in een ruimte geen dilitatie of schijvoeg aanwezig is in een bepaalde ruimte, maar deze hadden er wel moeten zijn volgens de daarvoor geldende Belgische normen, gaat Adec bouwchemie ervanuit dat de opdrachtgever dat bewust zo heeft gedaan. Als er wel schijjnvoegen en of diliaties zijn aangebracht dan zal Adec bouwchemie deze te respecteren. Tenzij anders afgesproken tussen Adec bouwchemie en haar opdrachtgever.

5. de ondergrond dient waterdicht te zijn om dampspanning onder de kunststofafwerklagen te voorkomen. Zonodig dient waterdicht folie onder het beton te zijn aangebracht.

 

c. Bij houten ondergronden: 

1. dat de ondergrond in zijn geheel wordt afgetimmerd met watervast platte platen, welke vormvast dienen te zijn. 

2. voor de deugdelijke plaatsing van de ondergrond en dat deze is berekend op de belasting van gebruik. 

3. bij applicatie op houten ondergronden (lees ook : underlayment, multiplex, parket, fermacell) blijft door werking van de ondergrond (bijv. als gevolg van verschillen in temperatuur en luchtvochtigheid) een doortekening van de platen of schrootjes in de Adec bouwchemie mogelijk.

 

d. Bij andersoortige ondergronden zullen afzonderlijke afspraken worden gemaakt. 

De hierboven vereisten voor de ondergronden vormen een essentiële voorwaarde voor deugdelijke nakoming door Adec bouwchemie van haar verplichtingen. De voorwaarden beïnvloeden in grote mate het kwalitatieve eindresultaat van de Adec bouwchemie. Indien de ondergronden niet voldoen aan de hiervoor gestelde voorwaarden, dan draagt de afnemer het risico van eventuele gebreken aan de vloer. Is het mogelijk het project uit te stellen om de vloer alsnog aan de eisen te kunnen laten voldoen, dan houdt Adec bouwchemie de afnemer aansprakelijk voor de daaruitvloeiende schade door capaciteit- en tijdsverlies.

 

8. De prijzen van een EP gietvloer is afhankelijk van de volgenden factoren:

Wij gaan ervan uit dat de ondervloer vlak is. Als de vloer niet vlak is en voorbereiding nodig heeft bv.: slecht opgegoten beton, of losse brokken iets in die aard, die worden dan apart berekend. Prijs per kg: € 5.50

 

7. Meer- en minderwerk 

Verrekening van meer- en minderwerk vindt plaats:

a. in geval van wijzigingen van de overeenkomst 

b. in geval van afwijkingen van de bedragen van stelposten 

c. in geval van afwijkingen in de benodigde hoeveelheden vloermateriaal 

d. in andere gevallen waar meer- en minderwerk in de overeenkomst is opgenomen 

 

8. Garantie 

a. Adec bouwchemie staat in voor de goede hoedanigheid van het product, waaronder begrepen de geschiktheid voor het doel waarvoor de vloer blijkens de overeenkomst is gelegd. De garantieperiode gaat in na oplevering van het werk dan wel na voltooiing van de werkzaamheden. Een beroep van de afnemer op de garantie wordt eerst in behandeling genomen nadat de afnemer volledig aan zijn betalingsverplichtingen jegens Adec bouwchemie heeft voldaan. Bij uitvoering van de garantiewerkzaamheden dient de afnemer zich te houden aan de adviezen en instructies van Adec bouwchemie.

b. Mechanische beschadigingen, krassen( bv. bureaustoel krassen, met een bepaald voorwerp over de vloer schuiven veroorzaakt ook krassen.) en verkleuringen. Lichte spaanslagen, lichte rolbanen ,en aanzetten in de topcoat(transaparant en gekleurde toplaag) en ingevallen vuil in de natte vloer zijn uitgesloten van garantie.

c. Vloeistofdichtheid van de Adec bouwchemie vloer in doucheruimtes  valt buiten de garantie, tenzij in de overeenkomst de vloeistofdichtheid uitdrukkelijk is overeengekomen.

d. De garantie geldt niet voor scheurvorming veroorzaakt door werking in de ondergrond of vochtwerking vanuit de ondergrond en osmose en/of roest. Ook valt slijtage die wordt veroorzaakt door ongeschikt gebruik, krassen, adervorming, verkeerde schoonmaakmethoden, ongelukken of soortgelijke gebeurtenissen buiten de garantie.

e. decontaminiatie vanuit de ondergrond valt niet onder de garantie. De kunststofvloer zit dan nog vast aan de ondervloer, echter de ondergrond is intern van elkaar los geraakt.

f. het doortekenen (adervorming) van een breuk in de ondergrond (dekvloer) valt niet onder de garantie.

g. Door het aanbrengen van epoxy plamuur op barsten, schijnvoegen en dilataties wordt de kans op doortekening (adervorming) van een bewegend ondergrond verlaagt. Er is geen garantie dat dit niet gebeurd. 

h. Adec bouwchemie vloer kan nadrukkelijk geen garantie geven dat de door haar aangebrachte producten niet scheuren of adervorming vertonen als de ondergrond beweegt of scheurt. 

 

9. Gebreken 

a. De afnemer is verplicht om binnen 48 uur na aflevering aan Adec bouwchemie schriftelijk mededeling te doen van de gebreken die bij aflevering zonder nader onderzoek door hem zijn geconstateerd. De gevolgen van het niet nakomen door de afnemer van deze verplichtingen gelden eveneens als het gebreken betreft die de afnemer zonder nader onderzoek in redelijkheid had kunnen ofmoeten constateren. 

b. Geringe afwijkingen in maat, kleur, structuur en andere geconstateerde kleine gebreken zijn geen reden tot afkeuring. 

c. Bij herstelwerkzaamheden levert de klant de ruimtes aan. 

 

10. Risico-overgang 

a. Na oplevering komt de Adec bouwchemie vloer voor rekening van de afnemer. 

b. Onverminderd het bepaalde in de wet wordt het product eerst eigendom van de afnemer nadat hij heeft voldaan aan zijn uit deze rechtsverhouding voortvloeiende betalingsverplichtingen. 

c. Zolang Adec bouwchemie vloer als eigenaar dient te worden aangemerkt, verplicht de afnemer zich jegens Adec bouwchemie om het geleverde product zorgvuldig te behandelen.

 

11. Betaling 

1. De afnemer (particulier) is verplicht de facturen van Adec bouwchemie binnen 7 à 15 werkdagen na factuurdatum te voldoen. Tenzijn anders vermeld in de offerte/opdrachtbevestiging.

1a. De afnemer (bedrijf) is verplicht de facturen van Adec bouwchemie binnen 30 werkdagen na factuurdatum te voldoen. Tenzijn anders vermeld in de offerte/opdrachtbevestiging.

2.Onze facturen zijn betaalbaar te Gent, kontant of op bepaalde termijn. Het toezenden geldt als aanmaning tot betaling. Onze agenten zijn niet gemachtigd de ons verschuldigde bedragen te innen, tenzij zij drager zijn van een door ons ondertekende kwijting. Er wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat bij wanbetaling van de kontante of op de bepaalde termijn vervallen factuur, de klant van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling invorderbaar zijn en de interesten voor niet tijdige betaling van 1,5 % per maand verschuldigd is, zonder aanvullende inmoratora-stelling. Tevens wordt onherroepelijk overeengekomen dat een eenvoudige vertraging in de betaling de klant van rechtswege verplicht wordt tot een forfaitaire schadevergoeding van 20 % op de hoofdsom bij wijze van schadevergoeding voor schade door de verkoper ondergaan doordat de hoofdverbintenis niet werd nagekomen.

3. Facturen worden opgesteld volgens de vordering en/of ten laatste bij het beeindigen van de werken. Al onze prijzen zijn exclusief BTW. Indien van toepassing is de BTW te voldoen door de medecontractant volgens KB N° 1 – Art. 20.

4. Werfafval: Op de werf zal er gratis een container ter onzer beschikking worden gesteld . Indien onze werfafval door onze zorgen moet worden geruimd zal er een kostprijs van 85,00 euro excl BTW aangerekend worden

5. Voor het huren van een stroomgroep: 250,00 Euro per werf, per week 

 

12. Vloerverwarming 

Voordat de kunststofvloer wordt geplaatst dient de vloerverwarming zijn thermische belasting volledig te hebben gehad. Hierdoor kan de ondergrond zich zetten en is de kans kleiner dat een bewegend ondergrond zich aftekend in de kunststofvloer U dient de installatievoorwaarden en opstookprotocol van uw leverancier in acht te nemen. Adec bouwchemie gaat er vanuit dat u dat ook doet. Adec bouwchemie is niet aansprakelijk voor het aftekenen in de kunststofvloer / gietvloer door beweging van de ondergrond door de vloerverwarming. 

 

13. Checklist 

Ingevoegd bij deze algemene voorwaarden. Zie hier onder 

De Adec bouwchemie zijn de Vloeibare Emotie Op Maat. Duurzaam en esthetisch. Dat betekent echter niet dat u nergens rekening mee dient te houden. In deze checklist vindt u de informatie om optimaal te genieten en u optimaal voor te bereiden op de Adec bouwchemie. Let op: de Adec bouwchemie is ambachtelijk design. 

 

Voor applicatie. 

Het gietvloer proces bestaat uit meerdere lagen en meerdere dagen. Het inventariseren van uw wensen en eisen staan voorop in het samenstellen van de Adec bouwchemie. Voor aanvang dienen er echter een aantal zaken nauwlettend in de gaten gehouden te worden. Naast de keuze voor de juiste kleur dient de detaillering van het project uitgebreid besproken te worden. Neemt u wel of geen plinten, dient er op het kruipluik wel of geen gietvloer aangebracht te worden, dienen er strips geplaatst te worden, etc. De mogelijkheden qua vormgeving zijn oneindig. Tevens dient u om de planning te handhaven rekening te houden met:

 • indien er een nieuwe dekvloer aanwezig is, houdt u minstens rekening met een droogtijd van 1 cm per week. De vloer moet droog zijn. Voor elk soort ondergrond geldt een percentage. Zie de opdrachtbevestiging of offerte
 • de ondervloer dient schoon en leeg te worden aangeboden stucwerk dient minimaal n week droogtijd doorlopen te hebben voor het aanbrengen van de Adec bouwchemie
 • meld eventuele beschadigingen in de ondervloer direct, hiermee voorkomt vertraging door eventuele reparatiewerkzaamheden.
 • wanneer er verontreiniging op de ondervloer is ontstaan dienen deze vooraf voldoende verwijderd te worden
 • de vloerverwarming dient het volledige protocol ( zie onderaan pagina) doorlopen te hebben.
 • de woning dient voorzien te zijn van veilige voorzieningen om materialen eenvoudig en veilig te verplaatsen, denk hierbij aan een vaste trap, parkeervoorzieningen, etc.
 • Zorg voor een vlakke ondergrond, indien er oneffenheden in de vloer aanwezig zijn zal de gietvloer dit volgen. De gietvloer is ondergrond volgend. Adec bouwchemie hoort graag zo vroeg als mogelijk de week van uitvoering. Adec bouwchemie zal uw afgesproken uitvoeringsweek niet in eigen beheer verschuiven. Indien u zelf de uitvoeringsweek wenst te verschuiven wordt er in overleg een alternatieve week aangeboden. Verschuivingen dienen minimaal 3 weken voor uitvoering aan Adec bouwchemie doorgegeven te worden, na deze periode kunnen er kosten in rekening gebracht worden voor het verschuiven van de applicatieweek.

 

Tijdens applicatie.

De Adec bouwchemie worden ambachtelijk en vloeibaar aangebracht. Zorg er daarom voor dat:

 • de ruimte zoveel als mogelijk vrij is van stof en vuil
 • eventueel aanwezige vloerverwarming dient te worden uitgeschakeld
 • beschadigingen in de ondervloer kunnen het beste door Adec bouwchemie uitgevoerd worden
 • tijdens applicatie dient de binnentemperatuur ca. 18 Celsius te zijn
 • de luchtvochtigheid mag niet meer dan 80% zijn
 • tijdens de applicatieweek kunnen er geen andere werkzaamheden uitgevoerd worden
 • de ruimte dient voldoende verlicht te zijn
 • er dienen voldoende stroomvoorzieningen aanwezig te zijn
 • tijdens applicatieweek mag de vloer niet met vocht belast worden
 • indien er een brievenbus aanwezig is, deze dient in eigen beheer afgeplakt of dicht gemaakt te worden. Wanneer dit niet gebeurd is zal Adec bouwchemie dit voor u uitvoeren. Enige schade aan de voordeur vanwege loslaten van verf of andere schade aan de voordeur kunt u niet verhalen op Adec bouwchemie bv.

 

Na applicatie.

Voor het beste resultaat is het belangrijk dat u de ruimte minimaal de eerste 24 uur na applicatie niet betreedt of bekijkt.

Zo geeft u vuil en stof geen kans in de vloer te dwarrelen. Bij 20° Celsius is de Adec bouwchemie na minimaal 24 uur weer beloopbaar en na 48 uur weer belastbaar. Wees de eerste zeven dagen na applicatie voorzicht met vochtbelasting. Na die periode is de vloer volledig uitgehard. Wanneer u de meubels op de vloer gaat plaatsen, voorzie deze dan van schone viltjes ( liefst zonder kleurstoffen). Stoelen met wieltjes krassen minder dan zonder viltjes. Mochten er nog andere werkzaamheden uitgevoerd dienen te worden dek de vloer dan goed af. Bijvoorbeeld door het plaatsen van stucloop zonder kleurstoffen, mocht stucloper vochtig zijn geworden verwijder dit dan direct. Houd uw vloer ook zo veel als mogelijk vrij van tape / plakband / lijm.

 

Vloerverwarming

Voordat de gietvloer aangebracht wordt dient de vloerverwarming zijn volledige thermische belasting te hebben gehad.

Hierdoor kan de ondergrond zich zetten en is de kans kleiner dat een bewegende ondergrond zich tekent in de gietvloer.

Om de vloerverwarming maximaal thermisch te belasten adviseren wij u onderstaand protocol te volgen:

Opstookprotocol: Afkoelprotocol:

 

Dag 1: watertemperatuur op 20° C          Dag 7: watertemperatuur op 35° C

 

Dag 2: watertemperatuur op 25° C          Dag 8: watertemperatuur op 30° C

 

Dag 3: watertemperatuur op 30° C          Dag 9: watertemperatuur op 25° C

 

Dag 4: watertemperatuur op 35° C          Dag 10: watertemperatuur op 20° C

 

Dag 5: watertemperatuur op 40° C          Dag 11: herhalen of beëindigen

 

Dag 6: watertemperatuur op 40° C 

 

Indien u de mogelijk adviseren wij u dit protocol te herhalen. De watertemperatuur dient te worden afgelezen op de verwarmingsinstallatie. Houd de maximum temperatuur minimaal 24 uur stabiel. Adec bouwchemie vloer is niet aansprakelijk voor het aftekenen in de gietvloer door beweging van de ondergrond door de vloerverwarming.

  

Samenstelling en uitvoering

Applicatie van de Adec bouwchemie gietvloer is handwerk. Enig kleurverschil ten opzichte van het overééngekomen kleurmonster is mogelijk, terwijl er eveneens onder bepaalde omstandigheden bij de uitvoering van het werk er glansverschil kan ontstaan, alsmede enige oneffenheden, spaanslagen etc. Omdat de gietvloer uit vloeibaar materiaal wordt opgebouwd zullen factoren als temperatuur, stof en tocht altijd enige invloed uitoefenen. U zult daarom bij oplevering als u goed kijkt hier en daar een vuiltje, stofje, vlieg,kleine insect of haartje tegenkomen. Dat is zoveel als mogelijk te voorkomen, maar nooit helemaal. Door strijklicht kunnen er enigszins rollerbanen zichtbaar zijn. Voor een mooi resultaat is het belangrijk nauw samen te werken. Wij, door de vloer zorgvuldig aan te brengen, en u door de ruimte goed schoon en het liefst geveegd en gestofzuigd aan te bieden. De gietvloer kan dus kleine bewegingen in de dekvloer opvangen. Echter adervorming is niet te voorkomen en daar heeft u dus geen garantie op.

  

Kleuren

De definitieve kleur dient minimaal 3 weken voor aanvang werkzaamheden bij Adec bouwchemie bekend te zijn. De kleursamenstelling bepaalt u zelf. Verschillende gietvloer varianten bieden de mogelijkheid de gietvloer op maat samen te stellen.Alle RAL kleuren beschikbaar behalve fluo kleuren! 

Om ervoor te zorgen dat de Adec bouwchemie in conditie blijft dient de Adec bouwchemie zoveel als mogelijk te worden vrij gehouden van:

 • Metaal en roest
 • Rubbers (bijvoorbeeld banden van kinderwagen, autobanden en stereo installaties)
 • Haarverf
 • Chemische zuren (chloor, olie, bleekwater, etc.)
 • Plastic met kleurstoffen (bijvoorbeeld boodschappentas)
 • Laat extracten niet uitdrogen op de vloer
 • Gebruik alleen ongedrukte stucloper of andere soorten kleurloze beschermingsmethode
 • Inkt
 • Plakband en lijm
 • Vocht in combinatie met natuurlijke afvalstoffen( als plantenolie, riet, etc.)
 • Laat koffie, cola, frisdranken en wijn niet uitdrogen op de gietvloer
 • Vloerkleden en vloermatten
 • Alle producten welke kleurstoffen afgeven of een chemische reactie aangaan met de gietvloer.

 

Plaats ten allen tijde witte viltjes onder uw producten welke in direct contact staan met de gietvloer.

 

Eindresultaat gietvloer 

De Adec bouwchemie gietvloer is handwerk. Adec bouwchemie vloer streeft ten allen tijde naar de hoogste kwaliteit. Ondanks dat kunnen er haartjes, vuiltjes, krasjes, bultjes in de vloer aanwezig zijn.